Đăng Nhập 
 Các chương trình mục tiêu:
  Các chương trình mục tiêu:

1 - Chương trình đem lại ánh sáng cho người mù nghèo 

2 - Chương trình trợ giúp phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 

3 - Chương trình trợ giúp điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ nghèo

4 - Chương trình cấp cơm cháo nước chín tại các bệnh viện

5 - Chương trình cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

6 - Chương trình trợ giúp bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn

7 - Chương trình trợ giúp xây cầu vệ sinh tự hoại trong nhà cho NKT đặc biệt nặng

 

  Các chương trình mục tiêu:

1 - Chương trình đem lại ánh sáng cho người mù nghèo 

2 - Chương trình trợ giúp phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 

3 - Chương trình trợ giúp điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ nghèo

4 - Chương trình cấp cơm cháo nước chín tại các bệnh viện

5 - Chương trình cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

6 - Chương trình trợ giúp bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn

7 - Chương trình trợ giúp xây cầu vệ sinh tự hoại trong nhà cho NKT đặc biệt nặng